Tiếng Vỗ Của Một B�n Tay
Mokurai l� thiền sư của ch�a Kennin, biệt danh l� Tịnh Sấm. Ng�i c� một đệ tử được gởi gấm t�n l� Toyo, chỉ mới c� mười hai tuổi. Mỗi buổi s�ng v� mỗi buổi tối Toyo thấy c�c đệ tử lớn tuổi hơn thường đến viếng sư phụ mong được ch�n truyền thiền học v� chỉ dạy c�ng �n để định t�m.
Toyo cũng ước được tọa thiền.
"H�y r�ng chờ th�m nữa," Mokurai bảo. "Con h�y c�n b� lắm."
Nhưng đứa trẻ cứ n�i nĩ m�i n�n sư phụ cũng chiều l�ng.
Một buổi tối Toya đến b�n ngo�i cửa ph�ng của sư phụ đ�ng giờ. Cậu đ�nh chi�ng b�o hiệu, đ�nh ba lần ngo�i cửa rồi đến ngồi trước mặt sư phụ trong sự y�n lặng k�nh cẩn.
"Con đ� nghe tiếng vỗ của hai b�n tay," Mokurai bảo. "B�y giờ chỉ cho ta tiếng vỗ của một b�n tay."
Toyo c�i lạy v� lui về ph�ng m�nh m� qu�n chiếu đến c�ng �n n�y. Từ cửa ph�ng cậu ta c� thể nghe văng vẳng tiếng nhạc của c�c c� đầu geisha. "Ồ! c� rồi!" cậu reo l�n.
��m h�m sau, khi sư phụ bảo cậu diễn tả tiếng vỗ của một b�n tay, Toyo bắt đầu đ�n b�i nhạc của c�c c� đầu.
"Kh�ng, kh�ng" - thiền sư Mokurai bảo. "Chẳng phải thế đ�u. �� kh�ng phải l� tiếng vỗ của một b�n tay. Con chẳng hiểu g� cả."
Cho rằng tiếng nhạc văng vẳng quấy rầy qu�, Toyo b�n t�m một căn ph�ng vắng lặng hơn. Cậu ta nghĩ mi�n man. "Thế n�o l� tiếng vỗ của một b�n tay?" Cậu chợt nghe c� tiếng nước rơi. "Ta được rồi," cậu tưởng.
Khi cậu gặp lại sư phụ, Toyo bắt chước tiếng nước rơi.
"C�i g� vậy?" - thiền sư Mokurai hỏi. "�� l� tiếng giọt nước rơi, nhưng kh�ng phải l� tiếng vỗ của một b�n tay. R�ng nữa đi. Thất vọng, Toyo mặc tưởng đến tiếng vỗ của một b�n tay. Cậu nghe tiếng gi� thỏang. Nhưng lại bị gạt đi.
Cậu nghe tiếng c� k�u. Lại cũng bị từ chối.
Tiếng vỗ của một b�n tay lại kh�ng phải l� của bầy ch�u chấu.
Toyo đến v� đi cũng phải mười bận viếng Thầy với nhiều tiếng động kh�c nhau. Tất cả đều sai b�t. Cả một năm cậu cứ suy nghĩ về tiếng vỗ của một b�n tay l� thế n�o.
Cuối c�ng, cậu b� Toyo đi v�o thiền định v� qu�n chiếu tất cả c�c tiếng động. "Con chẳng c�n biết th�m tiếng động n�o kh�c nữa," cậu giải th�ch về sau n�y, "Do đ� con đạt đến tiếng động v� thanh."
Toyo đ� ngộ được tiếng vỗ của một b�n tay.