Thiền c�ng

Phương Ph�p Chữa Bệnh Đơn Giản

Một buổi chiều mưa nhẹ. Ngồi b�n t�ch tr� bốc kh�i trong một căn ph�ng "Tu Thiền" với những bầy biện đơn sơ; một chiếc chiếu trơn, chiếc gối ngồi, bức tranh vẽ Đức Phật Th�ch Ca lớn rộng gần hết bức tường trước mặt, v� một v�i bức họa trang tr� nhỏ; người viết được anh C., chủ nh�n căn ph�ng "Tu Thiền" n�y, một Luật sư về hưu, cho biết nhiều � tưởng lạ về "Thiền." Biết người viết theo đạo C�ng Gi�o, anh đ� trao đổi nhiều � tưởng mới lạ về Ch�a Gi�su li�n can tới "Thiền". Theo anh, Ch�a Gi�su đ� l� một tấm gương lớn về "Thiền". Ch�nh Ng�i đ� "Thiền" trong hoang mạc suốt 40 đ�m ng�y trước khi đi giảng đạo cứu đời. Tuy Kinh Th�nh kh�ng n�i Ng�i đ� l�m g� v� sinh hoạt như thế n�o trong 40 ng�y, nhưng nhất định Ng�i đ� nhập "Thiền", bởi v� ở chốn hoang vu ấy, kh�ng c� tiếng n�i, kh�ng c� sinh vật, con người kh�ng c� nơi để tr� ngụ b�nh thường, kh�ng thể đi tới đi lui, th� chỉ c� mỗi một sinh hoạt l� "Thiền" th� mới qua hết thời gian tu niệm l�u d�i như thế được.

Theo anh, "Thiền" l� một h�nh thức trau luyện cho con người đi tới chỗ "V� Ng�", tức l� qu�n "M�nh" đi, coi như "M�nh" kh�ng chủ quan tồn tại một c�ch c� nh�n nữa. "Thiền" cũng gi�p con người tới chỗ nhận thức về "V� Thọ giả", nghĩa l� kh�ng c�n thời gian nữa. Nếu kh�ng c� thời gian, sẽ kh�ng đ�i, kh�ng gi�, v� kh�ng c�n ph�n biệt Sống-Chết. Cũng theo anh C., Vườn Địa Đ�ng, hồi Thi�n Ch�a tạo dựng nh�n loại, đ� cho Ađam v� Ev� một kh�ng gian vĩnh cửu, kh�ng ph�n biệt Thiện-�c, tốt xấu, kh�ng Nam Nữ, đ�n �ng hay đ�n b�.

Thi�n Ch�a, v� muốn thử Ađam v� Ev� xem c� tu�n lời Ng�i kh�ng n�n đ� cấm kh�ng được ăn tr�i của c�y gọi l� c�y "Thiện-�c". Thực tế, kh�ng c� c�y n�o l� c�y "Thiện-�c" hay "Thưởng-Phạt" cả. Khi Ađam v� Ev� ăn tr�i cấm đ�, họ đ� bất tu�n lệnh của Thi�n Ch�a, do đ�, họ đ� bị đầy ra c�i trần gian, ở đ�, c� Sống v� Chết, c� đổ mồ h�i mới c� b�t cơm m� ăn. Giả như họ biết "Thiền", nghĩa l� biết qu�n m�nh đi, th� c� lẽ nh�n loại đ� kh�ng khổ đau v� cuộc sống vất vả v� nhất l� kh�ng c�n kh�c l�c v� sự Chết đến cướp đi sinh mạnh của những người th�n y�u cũng như của ch�nh họ.

Những điều m� anh bạn C., một Phật tử thuần th�nh, đang trong giai đoạn "Tu Thiền", suy diễn đ� đem lại một nh�n quan rất mới lạ, th�ch th� m� từ trước tới nay, c� lẽ chưa c� ai khai triển. Thực tế, c� nhiều phương ph�p "Tu Thiền" ph�t xuất từ nhiều niềm tin t�n gi�o kh�c nhau. Với anh bạn C., "Thiền" theo phương ph�p của anh l� ngồi "Thiền" trong một căn ph�ng kh�p k�n, nghi�n cứu s�ch về Phật gi�o rồi ngồi bất động v� suy nghĩ về những tư tưởng đ� l�nh hội trong c�c cuốn s�ch đ� để sau đ� thực h�nh một cuộc sống thanh thản, tho�t tục, v� hạnh ph�c.

Về phần người viết, nếu bỏ qua kh�a cạnh li�n quan đến t�n gi�o v� t�n ngưỡng, kh�ng đề cập đến "Tu Thiền" m� chỉ nh�n đến phương diện vật l�, "Thiền tập" theo kiểu Yoga l� một sinh hoạt thể dục bất động, kh�p k�n, v� cưỡng chế phối hợp với hơi thở để l�m trẻ h�a cơ thể, đem lại một sinh kh� mới cho những bộ phận đ� bị l�o h�a, c�ng ph�t huy sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi con người để sống l�u hơn với một tinh thần minh mẫn trong một thể x�c tr�ng kiện.

1-Thể dục bất động: Người tập Thiền sẽ đặt m�nh v�o một vị tr� bất động trong một thời gian d�i hay ngắn t�y theo cơ thể v� sự tập luyện, c� thể năm ph�t một thế tập hay v�i tiếng đồng hồ.

2-Kh�p k�n: Việc tập Thiền phải được thực hiện trong một m�i trường k�n đ�o, kh�ng tiếng ồn, để tr�nh ph�n t�m.

3-Cưỡng chế: Những động t�c Thiền kh�ng đơn giản như ngồi thẳng, m� l� những thế cần phải bẻ tay, ch�n, đầu, cổ, th�n, lưng... theo một hướng n�o đ�.

Tất cả những động t�c thể dục bất động n�y, phối hợp với việc thở đ�ng c�ch sẽ l�m trẻ h�a cơ thể v� tự trị được một số bệnh. Như ch�ng ta đ� biết, con người sống được l� nhờ đường, nước, v� kh� Oxy l� yếu tố quan trọng nhất cho sự sống. Thiếu đường, người ta sẽ kiệt sức v� chết dần. Thiếu nước, th� sinh ra đủ thứ bệnh. Nếu thiếu hai yếu tố n�y, con người cần phải c� những c�ch điều trị ri�ng để duy tr� được cuộc sống. Nhưng với Oxy, chỉ cần thiếu ở n�o trong 2, 3 ph�t l� chết ngay.

B�nh thường, m�u lu�n chuyển kh� Oxy đến c�c tế b�o một c�ch qu�n b�nh. Tuy nhi�n, nếu c� phần n�o trong cơ thể phải "gồng" l�n, hoặc bẻ cong đi, m�u sẽ lu�n lưu tại chỗ đ� mạnh hơn, như vậy, sẽ mang đến Oxy nhiều hơn. V� vậy, nếu ch�ng ta �p những bộ phận cơ thể theo một hướng n�o đ�, ch�ng ta sẽ l�m cho những nơi đ� trẻ lại v� từ đ�, sẽ ngăn được những căn bệnh sinh ra bởi phần cơ thể thiếu Oxy ấy.

"Yoga" nguy�n thủy l� những b�i tập thể dục bất động được chia ra h�ng trăm thế đứng, thế nằm, hay thế ngồi v� kh�ng mang theo một tư tưởng t�n gi�o n�o. Người tập sẽ thấy trẻ trung, vui vẻ, chữa được một số bệnh sau khi tập một thời gian. Nội dung b�i viết n�y lại kh�ng ho�n to�n về "Yoga" v� được phối hợp với "Thiền" trong tư tưởng v� "Thở" trong vật l� v� được gọi l� "THIỀN C�NG " với mục đ�ch vừa Chữa bệnh, vừa Trẻ h�a cơ thể, vừa tạo được một tinh thần minh mẫn.

C� bốn thế ch�nh: Ngồi, nằm, đứng, v� quỳ. Trong mỗi thế n�y, lại ph�n th�nh những chi thế nhỏ.

C�C THẾ NGỒI

Chư� bệnh tim mạch, mất ngủ, căng thẳng..


1-TỌA THIỀN:

Ngồi xếp bằng thoải m�i, (kh�ng cần g�c ch�n nọ l�n đ�i ch�n kia), lưng thẳng, hai b�n tay mở ngưả, để tr�n đầu gối, ng�n c�i v� ng�n trỏ bấm v�o nhau. Nhắm mắt, tập trung tư tuởng v�o khoảng trước mắt để chỉ thấy một bức tường tối đen. Chầm chậm h�t kh�ng kh� v�o. Ngay từ khi bắt đầu h�t v�o, phải tưởng tượng thấy hơi thở v�o đi qua mũi, xuống tới ngực rồi mới tới bụng. N�n hơi tại bụng chừng hai, ba gi�y, rồi từ từ thở ra. Khi kh� ra hết, đếm "Một!" trong đầu. Chầm chậm h�t v�o lần thứ hai, thứ ba... cho tới 10 lần.

Ch� �: Nếu hay ngồi cong người về đằng trước, th� phải kiếm một bức tường, để dựa lưng v�o cho thẳng. Tập ngồi thật thẳng g�c với mặt đất sẽ bớt được bệnh đau thắt lưng. Người hay ngồi cong lưng l�m cho c�c khớp xương ở thắt lưng d�m v�o nhau về ph�a trước, v� đ� l�n gi�y thần kinh, g�y đau lưng. Sau một thời gian ngồi v� thở đ� quen, th� tăng lần thở l�n 20, hoặc 30 lần. Từ từ tập trung tư tưởng để nh�n "xuy�n qua" m�ng mắt, mặc dầu vẫn nhắm, nhưng dần dần sẽ thấy một v�ng s�ng trước mắt thay cho v�ng đen, v� dường như nh�n được mọi vật trước mặt một c�ch r� r�ng. Nhiều người c� thể ngủ ngồi như thế chừng v�i tiếng đồng hồ kh�ng cử động.

2-TẢ TỌA THIỀN:

Ngồi thẳng như tr�n, nhưng nghi�ng đầu sang vai tr�i, để m�u dồn v�o ph�a cổ b�n tr�i. Thế n�y kh�ng được ngồi l�u, tối đa l� năm ph�t.

3-HỮU TỌA THIỀN:

Ngồi thẳng, nghi�ng sang vai phải chừng năm ph�t.

4-HO�NH THIỀN:

Ngồi như tr�n, nhắm mắt, hai tay dang ngang, song song với mặt đất, h�t thở như tr�n. Năm ph�t.

5-B�I TỔ:

Ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại, h�t thở. Thế n�y c� thể ngồi l�u

C�C THẾ NẰM:

Chữa bệnh căng thẳng, kh� ngủ, v� yếu sinh l�.

1-KH�C LONG:

Nằm thẳng, kh�ng gối đầu, hai tay để xu�i v� s�t hai b�n suờn, nhắm mắt, hai ch�n từ từ r�t v�o gần m�ng, uỡn bụng l�n cao, c�ng cao c�ng tốt, h�t thở như tr�n chừng 10 lần. Sau đ�, từ từ co hai ch�n l�n, d�ng hai tay �m chặt lấy hai ống ch�n, �p v�o bụng, giữ ở thế đ� v� n�n hơi chừng 1 ph�t rồi từ từ thả hai ch�n thẳng trở lại. L�m chừng 10 lần. Tiếp tục với ch�n phải (co l�n, �p v�o bụng, n�n hơi) rồi ch�n tr�i. Những thế n�y để chữa bệnh yếu sinh l�. (Yếu chứ kh�ng phải liệt)

2-PHI LONG:

Nằm thẳng, lưng d�n xuống giường, hai tay xu�i theo sườn, nhưng cao hơn đ�i chừng một gang tay. Hai ch�n thẳng nhưng nhấc l�n khỏi giường chừng một gang tay. H�t thở chầm chậm v� đều chừng 5 tới 10 lần. Sau đ�, nằm �p xuống giường, hai tay giơ l�n ph�a đầu, hai ch�n nhấc l�n khỏi giường, h�t thở. Chữa bệnh yếu sinh l� v� đau lưng đồng thời tăng cường sức mạnh "nội c�ng."

3- PH�N TH�N:

Trị mất ngủ v� căng thẳng, hồi hộp: Nằm thẳng, kh�ng gối đầu, hai tay để hai b�n suờn, nhắm mắt, h�t thở thật chậm, thật s�u, mỗi một lần thở ra, th� đếm. Đến lần thứ 10 th� bắt đầu đi v�o giai đoạn "Ph�n Th�n" tức l� tưởng tượng chia "m�nh" th�nh hai nguời: một nguời nằm, một nguời đứng b�n giuờng. Nguời đứng nh�n nguời nằm từ ch�n l�n đầu. Bắt đầu nh�n từ ng�n ch�n c�i b�n tr�i, nhớ đến h�nh dạng của ng�n ch�n c�i, nhớ lại từng kỷ niệm từ thời ấu thơ đến lớn, xem c� lần n�o bị gẫy m�ng kh�ng, bị sẹo g� kh�ng, bị đau lần n�o kh�ng...

Qua ng�n c�i, nh�n sang ng�n kế tiếp... dần dần ra tới ng�n �t. Đổi tầm nh�n qua b�n phải, cũng từ ng�n c�i b�n phải, lần ra tới ng�n �t... Lần l�n cổ ch�n phải, xong qua cổ ch�n tr�i, leo l�n bắp vế, nhớ từng kỷ niệm, từng vết sẹo... Chuyển qua bắp vế tr�i. Rồi l�n đầu gối, l�n đ�i, cứ qua phải lại qua tr�i.. Nh�n tới bụng th� nhớ những lần mổ, lần đau ruột, lần đau bao tử.... L�n ngực cũng thế, hết ngực th� qua tay. Từ vai đi xuống, tới khuỷu, rồi b�n tay. Trở nguợc l�n vai, qua mặt...

Thường th� khi nh�n tới vai, người nằm đ� ngủ say rồi! Nhiều người mất ngủ cả 15, 20 năm, chỉ cần tập v�i lần l� quen giấc v� ngủ thoải m�i thật s�u. Người n�o bị bệnh căng thẳng qu�, th� trước khi đi ngủ, n�n tập 10 lần thế "Kh�c Long" rồi "Phi Long" như ở tr�n rồi mới ngủ "Ph�n Th�n".

C�C THẾ QUỲ:

1-PHỤC HỔ:

Trị mệt bất thường: Quỳ tr�n hai đầu gối, �p tr�n xuống đất, hai tay để xu�i tr�n đầu. H�t, thở chầm chậm. Những v� sĩ sau khi đấu đ�i, những người l�m lao động qu� sức...tim đập mạnh, chỉ cần quỳ xuống, h�t thở từ 5 đến 10 lần l� khỏe lại ngay.

2-T�NG LONG:

Quỳ �p xuống, để tay tr�i thẳng tr�n đầu, tay phải luồn dưới c�nh tay tr�i, mặt �p xuống, nghi�ng về ph�a tr�i. H�t, thở 5 đến 10 lần. Đổi b�n sang b�n phải, tay phải để thẳng, tay tr�i luồn dưới tay phải, mặt nghi�ng về phải, h�t thở.

3-ĐỘC LONG:

Quỳ �p mặt xuống, hai tay để thẳng tr�n đầu, một ch�n giơ thẳng l�n trời, h�t thở. Thế n�y gi�p cho m�u chẩy xuống �c, gi�p những người bị bệnh nhức đầu khi đọc s�ch hay học nhiều.


C�C THẾ ĐỨNG:

1-BẠCH HẠC:

Đứng thẳng, hai ch�n c�ch xa vừa phải, b�n ch�n phải hơi xoay ngang về ph�a phải, hai b�n tay chắp lại, từ từ gập người xuống, trong khi từ từ giơ ch�n tr�i về ph�a sau, hai tay chầm chậm giơ ra hai b�n. Cố giữ thăng bằng trong 1, 2 ph�t rồi tăng dần l�n. Đổi ch�n, chuyển sang ch�n tr�i đứng, ch�n phải giơ l�n.

2-ĐỘC K�:


Đứng thẳng, hai tay chắp lại. Từ từ co ch�n tr�i l�n về ph�a sau bắp chuối của ch�n phải. G�c b�n ch�n v�o đấy, hai tay giơ ngang. H�t thở. Đổi ch�n. C�c thế n�y gi�p cho hệ thần kinh qu�n b�nh lại, kh�ng c�n hồi hộp, sợ h�i, �u lo.

Trong phạm vi b�i viết ngắn ngủi, người viết kh�ng thể tr�nh bầy những chi tiết s�u xa hơn li�n quan đến việc luyện "Thiền C�ng" n�y. Dĩ nhi�n, tất cả những điều kể tr�n chỉ l� những phương ph�p thể dục miễn ph�, được nghi�n cứu nhằm mục đ�ch phục vụ cộng đồng m� th�i. Nếu c� điều chi thiếu s�t, xin được cao nh�n chỉ gi�o. Người viết chỉ hy vọng gi�p được ai đ� khỏe hơn, trẻ hơn, v� c� thể chữa được một số bệnh n�o đ�, trừ những bệnh về vi tr�ng hay ung thư, th� rất lấy l�m hạnh ph�c.


Chu Tất Tiến