Nụ cười Thiền

 

C� R� C�y

L�o h�nh khất v�o ngồi trong hi�n ch�a bắt đầu bữa ăn xin được trong ng�y: �t vắt cơm, muối v�... một con c� r� c�y.

Người g�c ch�a quan s�t bữa ăn, thấy con c� r� c�y, �ng ch�m biếm:

- N�y �ng l�o, �ng l�m g� với con c� gỗ ấy, hay cuối c�ng cũng chỉ cơm với muối?

L�o h�nh khất đưa tay chỉ tượng Phật bằng đ� tr�n t�a sen giữa Ch�nh điện, trả đũa:

-N�y �ng bạn, c�n bạn l�m g� với tượng Phật đ� kia, hay cuối c�ng cũng chỉ v� minh với �i dục?


Bu�n B�n.

Mỗi ng�y hai thời Kinh, kh�ng lần n�o Sư vắng mặt, d� khi mưa gi�, n�ng bức, khi tụng c�ng ch�ng hay lẫn một m�nh.

Trong viện c� vị Tăng ưa th�ch ph�ng kho�ng, bất chấp nghi lễ, rất �t tụng kinh lễ Phật. Một h�m gặp Sư, Vị Tăng n�i:

- �ược lợi �ch g� m� Thầy tụng kinh?

Sư đ�p:

- Lại th�m một g� thầy ch�a bu�n b�n.


Tiếng H�t

Sư đang giảng thao thao trước th�nh ch�ng. C� người đứng dậy h�t lớn:

-Xưa L�m Tế chỉ với một tiếng h�t đủ khai được đạo,đ�u cần lắm lời như vậy.

Sư h�t!

Người kia �m tai chuồn mất. Sư n�i:

- Tưởng l� con ch�u L�m Tế, t� ra chỉ l� lo�i mọt s�ch.


Lặng Lẽ

G� thanh ni�n xin thọ gi�o Thiền Sư chỉ cửa sổ thiền đường bảo:

- H�y nh�n cảnh vật b�n ngo�i với t�m lặng lẽ.

Từ đ� mỗi ng�y anh đến thiền đường thực h�nh lời dạy, quả nhi�n t�m hồn thanh thản, nhẹ nh�ng; một đ�m m�y tr�i qua tr�n bầu trời, những giọt sương long lanh đầu ngọn cỏ, con chim h�t tr�n c�nh, đ�a hoa v�ng mới nở, gi� thoảng, l� bay... nhất nhất đều hiện ra trước c�i nh�n trong s�ng hồn nhi�n v� lặng lẽ. Anh sung sướng nhủ thầm: "Thế l� m�nh đ� thể nhập vạn ph�p".

Rồi một buổi s�ng m�a xu�n, b�n cửa sổ thi�n đường bỗng hiện b�ng d�ng một giai nh�n tuyệt sắc. Giữa mu�n hoa rực rỡ, giữa �nh nắng b�nh minh, n�ng xuất hiện như một t�c phẩm nghệ thuật to�n b�ch v� sống động.

Tim anh đập mạnh, tr� anh b�ng ho�ng, t�m anh giao động đến nỗi thiếu nữ đ� đi qua tự bao giờ m� tưởng chừng như b�ng d�ng vẫn c�n lảng vảng đ�u đ�y, khi ẩn khi hiện, khi c�n khi mất...

M�y, nắng, cỏ, c�y ngo�i cửa sổ đều trở n�n mờ ảo, chừng như chỉ c�n lại đ�u đ� một b�ng h�nh như hư như thực.

Chợt nhớ lời Thầy dạy. Anh giật m�nh định thần nh�n ra cửa sổ. Cảnh vật lại hiện ra, nhưng chẳng bao l�u lại ch�m đi sau một b�ng h�nh mờ ảo. Anh buồn bực, nhủ thầm: "Thế l� m�nh đ� đ�nh mất t�m thể vạn ph�p".

Kh�ng sao giải quyết được sự xung đột nội t�m n�y, anh quyết định gặp Sư để tr�nh b�y t�m bệnh, xin lời chỉ dẫn.

Sư n�i:

- H�y nh�n h�nh b�ng b�n trong với t�m lặng lẽ.


L� �u�i M�o.

Kh�ch đến viếng Sư, hỏi:

- Yếu nghĩa chuyện Nam Tuyền trảm mi�u l� g�?

Sư r�t tr� n�i:

- D�ng tr� đi tất gặp Nam Tuyền.

�ứng hầu sau lưng, V� Văn n�i nhỏ với �a Văn:

- M�o của �ng ấy mới l� đu�i đ� bị Thầy chặt rồi.


Cũng Sẽ Quy�n Sinh.

Một ch�ng thanh ni�n thất thểu leo l�n n�i, định nhảy xuống vực s�u tự tử. Bỗng �ạo Sĩ Cầu �ắc ở trong n�i xuất hiện kịp thời ngăn cản:

- Sao con lại quy�n sinh?

- Thưa v� con ch�n đ�n b�. Kh�ng người đ�n b� n�o trung th�nh cả.

�ạo Sĩ n�i:

- Nhưng nếu c� người đ�n b� trung th�nh với con m�i m�i th� con cũng sẽ quy�n sinh.


Thể Nhập Vạn Ph�p.

�ạo Sĩ Cầu �ắc đến yết kiến Sư, hỏi:

- Thể nhập với vạn ph�p l�m một c� được chăng?

Sư n�i:

- Chứ �ng tưởng vạn ph�p với �ng l� hai được sao?


H�nh Chưa Hết.

Hai ch� tiểu đang qu�t s�n, Thức bỏ chổi buồn rầu t�m sự:

- C� lẽ t�i phải từ gi� ch� đi t�m Thầy học đạo. Ở đ�y suốt ng�y chỉ qu�t với tước, kh�ng được học cũng chẳng được h�nh. Thầy m�nh c� dạy g� đ�u.

T�m n�i:

- Sao Thầy lại kh�ng dạy?

- Thầy dạy g�?

- Từ khi nhập viện, Thầy đ� �n cần giao c�y chổi n�y cho �ệ v� dạy: "Con h�y qu�t s�n".

Thức hỏi:

- Chỉ thế th�i sao?

- V�ng, chỉ c� thế m� �ệ h�nh chưa hết c�n phải học h�nh th�m g� nữa

Học �ạo

�a Văn đến học đạo. Sư hỏi:

- Ngươi định học bằng t�m hay bằng tr�?

Thường nghe Sư giảng đừng đem tr� ph�n biệt m� học đạo n�n �a Văn thưa:

- Dạ, bằng t�m.

Sư n�i:

- Kh�ng được.

H�m sau �a Văn lại đến hỏi Sư:

- Vậy Thầy học đạo bằng t�m hay bằng tr�?

L�c ấy Sư đang ăn t�o. Gọi:

- N�y!

�a Văn nh�n l�n. Sư đưa tr�i t�o �a Văn vừa đ�n lấy. Sư hỏi:

- Bằng t�m, hay bằng tr�?

Kh�ng Phải �ể Bực M�nh

Ch� Tr� rất bực m�nh về việc ch� Th�n v� ch� T�m thường hay bất h�a kh�ng chịu nổi, ch� đến bạch Sư:

- Hai ch� ấy g�y gỗ nhau ho�i sao Thầy kh�ng khuy�n răn h�a giải?

Sư chỉ cười. Tr� c�ng bực m�nh:

- Sao Thầy lại cười?

- C�n con, sao con lại bực m�nh?

Tr� n�i:

- Hai ch� ấy g�y gỗ nhau ho�i m� con kh�ng bực m�nh sao được.

Sư n�i:

- C�n ta cười v� thấy hai ch� ấy đ�u c� g�y gổ cốt để con bực m�nh.

Dễ Qu� M�!

�a Tr� đang ngồi lẩm bẩm:

- Kh� thật, kh� thật!

V� Văn đi qua hỏi:

- G� m� kh� giữ vậy?

�a Tr� liền n�i:

- N�y �ệ, l�m sao biết được g� sinh trước hay trứng sinh trước?

- �, chuyện đ� th� dễ qu� m�.

�a Tr� ngạc nhi�n:

- Thật vậy sao?

V� Văn bật cười:

- C� g� đ�u, � Huynh sinh ra trước đấy.

�ược Cứ Gieo

Sư ra vườn thấy V� �ắc đang cuốc đất, hỏi:

- Nghĩ th� gặp sở tri chướng, l�m th� gặp phiền n�o chướng. Phải như thế n�o?

V� �ắc ngưng cuốc đ�p:

- Thưa Thầy, đất đ� cuốc xong, chỉ chờ hạt giống.

Sư đưa g�i hạt giống n�i:

- �ược, cứ gieo đi!

Thấy Từ Xa

Hỏi:

- Ch�n l� chỉ c� một, sao đạo Phật c� qu� nhiều m�n ph�i, mỗi ph�i mỗi kh�c, tất trong đ� chỉ c� một ph�i đ�ng m� th�i.

Sư n�i:

- Ch�n l� chỉ c� một, nhưng đ� l� đứng từ xa.

- Như vậy đến gần th� c� nhiều sao?

- Phải, như đứng từ xa anh thấy n�i chỉ một m�u xanh duy nhất, nhưng lại gần mới thấy r� mu�n sai ng�n kh�c. Anh nghĩ thế n�o nếu người đi chơi n�i chỉ thấy to�n một khối m�u xanh?

- Tất nhi�n l� ch�n.

Sư n�i:

- Cũng vậy, Ch�n l� chỉ c� một th� ch�n biết l� bao!

Sửa �ổi Thi�n Nhi�n.

Ngồi dưới gốc c�y Bồ �ề �a Văn n�i:

- Thi�n nhi�n c� những điều bất c�n xứng cần phải sửa chữa lại.

V� Văn hỏi:

- C�i g� bất c�n xứng?

�a Văn v� dụ:

- Như b�n kia, c�y dưa hấu nhỏ như vậy m� tr�i thật to tướng, c�n c�y Bồ �ề n�y to tướng m� tr�i lại nhỏ x�u!

Ngay khi đ� một tr�i Bồ �ề rơi tr�n đầu �a Văn. V� Văn nh�n cơ hội n�i:

- May ch� chưa kịp sửa lại, chứ nếu tr�i Bồ �ề to bằng tr�i dưa hấu th� c�n g� l� c�i đầu của ch� nữa!

 

To�n Thiện To�n Năng.

Hai ch� tiểu lại b�n c�i:

- Ch� c� tin Thượng �ế to�n diện to�n năng kh�ng?

- Sao lại kh�ng?

- Nếu Thượng �ế to�n thiện sao thế gian đầy cả bất c�ng, c�n nếu to�n năng sao thế gian lại bất to�n?

- Theo ch� th� l�m sao cho c�ng b�nh v� to�n b�ch?

- C�ng b�nh th� ai ai cũng phải hạnh ph�c như nhau. To�n b�ch th� mọi lo�i phải tốt đẹp kh�ng bị hư hoại.

- �, h�n g� ng�y nay người ta ưa th�ch tượng đ� v� hoa nylon.

�a Văn B�c Học.

�a Văn hỏi:

- L�m sao để trở th�nh người nghe nhiều học rộng?

Sư đ�p:

- Kh�ng bị bọn đa ng�n lường gạt.

Phật Hay Ma?

Sư đến viếng xưởng đắp tượng thấy pho tượng qu�i dị, hỏi chủ nh�n:

- ��y l� tượng g�?

- Tượng Phật.

Sư n�i:

- Phật sao giống như ma vậy?

- Phải thấy "chư tướng phi tướng" mới thấy Như Lai.

Sư n�i:

- Ta e rằng phi tướng tức ma!

Nguyện �i Theo

Sau buổi lao t�c mệt mỏi, hai ch� tiểu ngồi nghỉ dưới gốc c�y đa. V� Văn chợt hỏi �a Văn:

- Nếu được chọn t�i sinh, ch� chọn cảnh giới n�o?

�a Văn n�i ngay:

- Chỗ n�o ăn ngon, mặc đẹp, vui chơi khỏi l�m g� cả, t�i xin v�o đ�.

- Nếu vậy, t�i nguyện theo ch�.

- Ủa, bộ ch� cũng th�ch du h� hả?

V� Văn n�i:

- Kh�ng, t�i phải theo để chữa bệnh cho ch�.

Cầu �ắc Với V� �ắc

Từ khi �ạo Sĩ Cầu �ắc đến nhập viện đ� trở th�nh bạn th�n với ch� tiểu V� �ắc. Một gi�, một trẻ quấn qu�t b�n nhau. V� �ắc rất th�ch �ạo sĩ biểu diễn thần th�ng. C� lần V� �ắc xin học ph�p thuật. �ạo Sĩ n�i:

- Ch�u đổi t�n với ta đi đ�.

Cũng Ti�n �o�n.

Một nh� ti�n tri n�i rằng thế giới sau n�y sẽ l� một b�nh minh tươi s�ng trong đ� con người được sống tự do kh�ng c� luật lệ ai muốn ở đ�u th� ở, l�m g� th� l�m, đi đ�u cũng được kh�ng ai r�ng buộc.

Nghe vậy, V� �ắc thưa:

- Ch�u cũng ti�n tri về một thế giới tương lai kh�c.

- Thế giới n�o?

- Thưa, thế giới đ� sau thế giới m� b�c vừa ti�n đo�n. Nh� ti�n tri ngạc nhi�n hỏi:

- Thế giới đ� ra sao?

- Thưa, b�y giờ người ta lại th�ch sống khu�n khổ, luật lệ sau khi đ� mệt mỏi rong chơi, ch�n chường ph�ng t�ng.

Tinh Tấn Hay L�m Biếng.

�ạo sĩ Cầu �ắc kể với V� �ắc: Sau khi luyện được ph�p thần th�ng ngồi tr�n m�y bay từ nơi n�y qua nơi kh�c như � muốn, ta h�nh diện khuy�n một người bạn:

- N�y bạn! H�y cố gắng luyện ph�p m�n n�y chỉ cần tr� chỉ �t năm l� th�nh c�ng.

Bạn ta hỏi:

- Th�nh c�ng để l�m g�?

Ta giải th�ch:

- Bạn kh�ng thấy sao, với sở đắc n�y, T�i c� thể đi đ�y đ� dễ d�ng, kh�ng mệt nhọc g� cả.

Bạn ta n�i:

- �, th� ra Huynh tinh tấn chỉ để được l�m biếng.

Ngo�i Da

Sư gặp Vị Tăng nổi tiếng về Thiền định.

Hỏi:

- �ng ta như vậy c� được g� kh�ng?

Vị Tăng thưa:

- T�m t�i đ� định tĩnh kh�ng c�n ham muốn dục lạc nữa.

- Thế th� �ng chỉ mới được ngo�i da.

- Vậy phải l�m sao để được giải tho�t ho�n to�n?

- Ấy, �ng lại t�nh chuyện ngo�i da nữa?

Thế L� Thế N�o?

Thị giả của Phật Tổ xuống trần xem thời mạt ph�p. �i qua một nơi chuy�n ph�t h�nh Kinh s�ch, Ng�i thấy v� số cuốn n�i về Thiền định, giải tho�t về t�m vương, t�m sở, c�c tướng Niết b�n, về Phật t�nh, Ph�p th�n, Ch�n như, Tịnh độ...

Cuối c�ng, Ng�i ch� � đến một cuốn nhan đề "�ức Phật". Lật ra xem thấy giới

thiệu t�c giả l� một vị Luận sư nổi tiếng, tinh th�ng Tam Tạng. Ng�i liền vận dụng thần th�ng xem một mạch hết cuốn s�ch d�y cả ng�n trang, trong đ� m� tả h�nh tướng, c�ch lập hạnh, giới luật, thiền định, thần th�ng, tr� huệ, sở đắc, sở chứng, gi�c ngộ, giải tho�t... của Phật - Tổ Th�ch Ca.

�ọc xong vị thị giả của Phật Tổ đứng ngơ ng�c một hồi l�u rồi cau m�y than thở:

- Vị luận sư n�y n�i g� sao ta kh�ng hiểu k�a, hay l� c�n c� vị Phật Th�ch Ca n�o kh�c?

Cha V� Con

�ng l�o h�ng x�m kể cho V� Văn nghe c�u chuyện.

T�i c� bốn đứa con. �ứa thứ nhất bảo: "Mọi việc đều đ� được an b�i" v� n� sống bu�ng theo định mệnh.

�ứa thứ hai bảo: "Anh cứ ngồi đ� m� định với mệnh, c�n t�i, t�i sẽ tạo lấy tương lai". V� suốt ng�y n� toan với t�nh.

�ứa thứ ba bảo: "Chẳng cần biết qu� khứ đ� an b�i hay tương lai đầy t�nh to�n, t�i chỉ biết c� hiện tại m� th�i". V� n� sống tận hưởng c�i gọi l� hiện tại của n�.

Thằng thứ tư �t n�i, �t cười, kh�ng m�ng mọi sự. Hỏi ra n� mới n�i: "Qu� khứ đ� qua rồi, tương lai ai biết được, hiện tại chỉ v� thường, chẳng c� g� được cả". V� n� sống chẳng kh�c n�o một nh� Ẩn sĩ th�m sơn.

Thấy ch�ng bất h�a, ai theo � nấy, kh�ng ai nhường nhịn, t�i gọi ch�ng la rầy.

Ch�ng hỏi:

- Thế c�n Ba chủ trương l�m sao?

T�i n�i:

- Tao hả? Tao l� cha tụi bay chứ l�m sao!


Muốn �ắc G�?

Sư đăng đ�n bảo tăng ch�ng ngồi tĩnh tọa. L�t sau Sư n�i:

- H�m nay tọa thiền c� ai được g� kh�ng?

Một vị Tăng thưa:

- Con chỉ bị muỗi ch�ch đau muốn chết.

Sư n�i:

- Chứ ngươi muốn đắc g�?


Sợ Th�nh A-La-H�n

Trong kh�a thiền Tứ niệm xứ, Thiền sinh được giảng l� nếu tinh tấn niệm, tỉnh gi�c h�nh giả c� thể đắc quả A La H�n trong v�ng 7 ng�y. N�n sau người ta thấy một Thiền sinh đ�m ra đ�a giỡn vui chơi. �ạo bạn tr�ch:

- Sao kh�ng tinh tấn tu niệm m� lại đ�a giỡn vậy?

Thiền sinh giải th�ch:

- T�i biết chứ, nhưng nếu sau bảy ng�y m� t�i đắc quả A La H�n th� l�m sao c�n đ�a giỡn được nữa.


Ng� Mạn.

Sư kh�ng ăn chay. Một t�n đồ tỏ vẻ kh�ng phục kh�ng chịu đảnh lễ.

Sư n�i:

- Chỉ mới được một bụng rau cải m� đ� ng� mạn như thế, huống nữa được "L�m Phật" th� ng� mạn biết chừng n�o.


�ấng Brahman Bất �ộng

Thi�n sứ xuống trần thấy một đạo sĩ đang tuyệt thực, ngồi ngay ngắn trong trong tịnh thất k�n đ�o y�n tĩnh, th�n t�m bất động. Thi�n sứ hỏi:

- �ạo sĩ ngồi như vậy để l�m g�?

- �ể thể nhập �ấng Brahman

Thi�n sứ ngơ ng�c nhủ thầm:

- �ấng ch� t�n ban cho hắn uống, ăn, đi, đứng, hoạt động, hiểu biết, tư duy, ngủ nghỉ... c� c�i n�o ngăn trở hắn thể nhập với Ng�i đ�u. Hay l� hắn muốn Ng�i phải bất động theo hắn?


Kỳ Thị Ph�p M�n

Một h�nh giả nhờ tu theo ph�p m�n niệm Phật "BUDDHA" của truyền thống Nam T�ng (Therav�da) sau khi chết được sinh về Thi�n đ�ng với chức g�c cổng.

�t l�u sau lại c� một người từ hạ giới được si�u thăng. Vừa bước v�o cổng người ấy

đ� bị chặn lại:

- �ng từ đ�u đến?

- Dạ, từ c�i người.

- Tu ph�p m�n n�o?

- Dạ, niệm Phật "Di ��".

Vị g�c cổng Thi�n đ�ng liền đ�ng cửa n�i:

- Vậy th� kh�ng được v�o, xuống đi.


Minh S�t Tuệ

Người l�nh tr�ch nhiệm qu�t dọn Thi�n đường đang l�m việc. Sư bước v�o. Người ấy hỏi:

- H�nh minh s�t tuệ c� kh� kh�ng?

Sư n�i:

- Từ l�u ta c� nghe ngươi than van g� về việc qu�t tước đ�u?


Ma Ba-Lị

C� �ng Tăng du học về nước.

�ể chứng tỏ m�nh c� bằng cấp văn học Phật Gi�o, �ng đọc cho Sư nghe nhiều tr�ng tiếng P�li v� Sanskrit.

V� Văn thất kinh n�i với �a Văn:

- Chắc l� ổng bị Ma Ba-lị nhập rồi!


Nghe Ph�p Thuyết

Một nh�m t�n đồ đến thỉnh Sư thuyết ph�p.

Sư n�i:

- Qu� vị nghe thuyết ph�p đ� nhiều b�y giờ phải lo nghe ph�p thuyết đi chứ.

 

Thi�n Mệnh Hoặc Tự Do.

Sư giảng:


- Chớ vọng động theo tư dục m� tạo t�c nghiệp chướng, h�y sống thuận theo ph�p. Thuận Ph�p l� thuận Ch�n như, l� "V�ng � cha" l� "thuận thi�n lập mệnh" cũng l� "huyền chi hựu huyền" vậy.


Hỏi:


- Thuận thi�n mệnh th� c�n g� l� tự do?


Sư đ�p:


- Tự do của ngươi đ�u?Mất 32 Th�n

Hỏi:

- V� sao �ức Qu�n Thế �m kh�ng d�ng thần th�ng để loại trừ t� �c, khổ nạn v� ngoại đạo t� gi�o cho ch�ng sinh đồng v�o cảnh giới Cực lạc?

Sư n�i:

-Ui cha! Nếu ngươi được như � th� Bồ T�t mất hết 32 th�n.


Mục ��ch Phạm Hạnh

Thấy tu viện của Sư tổ chức tốt đẹp c� người hỏi:

-Phải chăng mục đ�ch đời sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Thầy l� đ�o tạo tăng t�i cho Gi�o Hội.

Sư n�i:

- Kh�ng, bản nguyện của ta l� gi�p họ c� khả năng "ra đời".


Thượng �ế N�i.

Một đệ tử xuống n�i đến từ gi� Sư với t�m trạng bất an:

- Xin Thầy ban cho một lời tối hậu.

Sư n�i:

- Ta chẳng c� g� để khuy�n dạy. H�y lắng nghe, Thượng �ế sẽ n�i với con những g� Ng�i muốn nơi con v� trả lời những g� con muốn ở Ng�i.

Người đệ tử lạy tạ ra đi.

�t l�u sau Y trở về với vẻ phờ phạc:

- Bạch Thầy, Thượng �ế n�i với con qu� nhiều.


Tứ Niệm Xứ

Thiền sinh hỏi:

- Thế n�o l� Tứ niệm xứ?

Sư đ�p: - Ai hỏi đ�?


Tu Sửa

Hỏi:

- Tu c� phải l� sửa kh�ng?

Sư n�i:

- Kh�ng phải.

- Vậy l� kh�ng sửa?

- Cũng kh�ng phải.

- Phải l�m sao?

Sư đ�p:

- Kh�ng sửa th� kẹt c�i n�y, sửa th� th�nh ra c�i kh�c.


Kinh Ph�p Hoa Của �ng ��u?

Trong thời ấy t�n gi�o bị hạn chế. Kinh s�ch kh�ng được in m� t�n đồ lại đua nhau đi thỉnh Kinh s�ch. Một trong những bộ Kinh hiếm hoi nhất lại được nhiều người t�m kiếm nhất l� Kinh Diệu Ph�p Li�n Hoa.

C� người đến xin Sư chỉ dẫn cho ở đ�u c� kinh Ph�p Hoa để thỉnh. Sư hỏi:

- Thế c�n Kinh Ph�p Hoa của �ng đ�u?


Kh�ng Giống Nhau

Một nh� Nho chủ trương "th�n d�n" v�o đời, cải thiện x� hội, cứu độ nh�n sinh.

- Sao kh�ng nhập thế cứu nước an d�n?

Sư n�i:

- �� c� �ng gi�p đời cần g� đến bần đạo.

- Nhưng mỗi người l�m mỗi việc kh�c nhau chứ!

Sư n�i:

- Th� t�i c� l�m giống �ng đ�u.


Kh�ng Chấp Thủ

�ược hỏi về hạnh tu, vị khất sĩ du phương trả lời:

- T�i sống hạnh kh�ng trụ, kh�ng d�nh mắc, kh�ng chấp thủ... n�n t�i được tự do, kh�ng r�ng buộc.

- Ng�i c� thể cho t�i y b�t của Ng�i kh�ng?

- Kh�ng.

- Thế sao gọi l� kh�ng chấp thủ?

Vị khất sĩ than:

- Oan ba đời Chư Phật!


Kh�ng C� Mục ��ch

Một v� sư lừng danh hỏi người đệ tử mới nhập m�n:

- Con muốn học v� �?

- V�ng, con muốn học v� để chiến thắng kẻ địch.

- C�n nghĩ đến chiến thắng v� kẻ địch th� chưa học v� được.

- Vậy con học v� chỉ để tự vệ th�i.

- C�n đề kh�ng tự vệ cũng vẫn chưa được.

- Nếu vậy con học v� để l�m g�?

V� sư n�i:

- Lại để l�m g�! Qu�n mục đ�ch đi kh�ng được sao?

�ệ tử ngạc nhi�n:

- Nhưng l�m thế n�o c� thể học v� m� kh�ng c� mục đ�ch?

V� sư bước ra giữa v� đường ung dung n�i:

- H�y bước ra đ�y. N�o? Quay mặt về hướng Bắc... r�n người xuống... ch�n tr�i bước ngang về hướng T�y một bước... hai tay đưa l�n hướng về ph�a trước...


Du H� Thần Th�ng

Sư cận thị, t�n th� đem đến d�ng một l� k�nh cận. Mỗi ng�y Sư đem ra đeo một c�i. C� vị Tăng hỏi:

- Sao Thầy đeo nhiều k�nh thế?

Sư đ�p:

- �, đ� l� du h� cận thị thần th�ng.

H�m sau, vị Tăng chơi nghịch giấu k�n của Sư hết rồi hỏi:

- Sao Thầy kh�ng đeo k�nh?

Sư n�i:

- �, đ� l� thần th�ng du h� cận thị.


Giải Tho�t

Một Thiền sinh kh�ng chịu nổi những chuyện phiền to�i trong viện.

Sư hỏi:

- Kh�ng đương nổi sao?

- Con chỉ đương giải tho�t chứ kh�ng đương những chuyện bực m�nh.

Sư n�i:

- Giải tho�t th� vạn ph�p c�n đương nổi huống chi chỉ một ch�t bực m�nh!

Phước �ức

C� vị Tăng tinh tấn tu h�nh được nhiều người k�nh mộ. Ng�y kia một b� th� chủ đến c�ng dường:

- Mong �ại �ức hoan hỷ dung nạp tứ sự c�ng dường n�y v� xin �ại �ức ban cho con �t phước đức tu h�nh của �ại �ức.

Vị tăng n�i:

- T�i tự cột đ� nhiều nay gắng m� mở chứ c� phước đức g� đ�u.


Phật Ở ��u?

Những người theo văn minh khoa học vật l� kh�ng hiểu v� sao người ta niệm Phật. Họ đến tham vấn Sư:

- Kh�ng ai thấy Phật ở đ�u sao người ta lại niệm?

Sư n�i:

- Nếu c� Phật ở đ�u đ� th� ai niệm l�m g�.


Giải Tho�t Hay �eo Mang

Hai thầy tr� đi qua một v�ng sa mạc, đệ tử ngỏ �:

- Thế gian chẳng kh�c sa mạc, n�ng bỏng, kh� kh�t. Xin Thầy dạy con điều thiện, giới luật, thiền định, thần th�ng, gi�o l�, kiến thức... để con c� thể giải tho�t khỏi thế gian.

L�c đ� một đ�n lạc đ� đi qua trước mặt, vị Thầy chỉ đ�n lạc đ� n�i:

- C� lẽ n�o những con vật đ�ng thương sắp bị ng� quỵ v� tr�n lưng đ� chất đầy những h�ng h�a qu� gi� kia c� thể ung dung tự tại được khi phải chất th�m nhiều h�ng h�a nữa kh�ng?

- Thưa kh�ng.

- Cũng vậy, con vốn đ� nặng nề với nhiều v� minh, �i dục chưa chịu bu�ng xuống sao lại c�n muốn học th�m?


Thượng �ế C�n Thương

Sư v�o n�i gặp một đạo sĩ chuy�n tu Thiền định.

Sư hỏi:

- �ng chỉ tu tập Thiền định hay sao?

�ạo sĩ đ�p:

- V�ng, t�i d�ng hầu hết th� giờ để chuy�n t�m Thiền định.

Sư lại hỏi:

- H�nh tr� như �ng mang được g� v� thấy thế n�o?

- T�i chỉ mong giải tho�t v� cũng đ� được tr� trong hỷ lạc nhất t�m. Nhưng th� thật nhiều khi cũng sanh l�m biếng.

Sư n�i:

- Thế l� Thượng đế c�n thương �ng đấy!

Nam M� Thường Bất Khinh

Nhiều vị Tăng b�n c�i về � nghĩa một b�i kinh, mỗi vị đưa ra một kiến giải kh�c nhau, ai cũng cho m�nh l� đ�ng, kẻ kh�c sai. Cuối c�ng họ nhờ Sư ph�n giải.

Sư chỉ ng�m b�i kệ:

"Cũng chỉ một lời kinh
T�y căn cơ sai kh�c
Kiến giải bất đồng t�nh
Nam m� Thường bất khinh"


Tr� �ạo


Kh�ch đến viếng một tr� thất, chủ nh�n tiếp đ�n theo nghi phong tr� đạo Nhật Bản, kh�ch th� lại cứ r�t uống tự nhi�n kh�ng theo luật lệ n�o cả.

Chủ nh�n liền thuyết tr�nh về tr� đạo, về c�ch pha tr� v� phong th�i uống tr� v.v...

Nghe xong kh�ch n�i:

- �, th� ra tr� đạo l� vậy. T�i lại tưởng đạo tr� l� kh�t th� uống th�i chứ.

Rồi kh�ch xuất khẩu ng�m:

"Xưa nay tr� l� đạo.
Kh�t cứ việc uống th�i.
Nghĩ th�m tr� với đạo.
�ầu thượng trước đầu rồi!"


Tự Do Hay Tr�i Buộc?

Một Thiền sinh quen sống ph�ng t�ng, kh�ng chấp nhận được giới luật, n�i với Sư:

- Ở đ�y t�i chỉ thấy to�n l� luật lệ tr�i buộc, chẳng t�m thấy đ�u l� tự do giải tho�t của Thiền.

Sư n�i:

- Anh kh�ng thấy trong tướng dụng tự do l� giới luật, trong thể t�nh giới luật l� tự do sao?

- T�i kh�ng hiểu.

- Thế th� anh đ� bị tự do tr�i buộc mất rồi!


Quở Tr�ch Thiền �ịnh.

Một Thiền sinh kh�c lại tinh tấn tham thiền nhập định đến qu�n ăn, bỏ ngủ. Sư tr�ch:

- Anh tham thiền chỉ th�m dục vọng, kh�ng được g� đ�u.

�t h�m sau đi qua thiền đường, thấy Sư đang dạy một số t�n đồ c�ch tọa thiền, anh ngạc nhi�n hỏi:

- H�m trước Thầy chống tham thiền, sao h�m nay Thầy lại dạy ngồi thiền?

Sư mắng:

- Ta quở tr�ch anh tham thiền chứ đ�u c� quở tr�ch Thiền định.


Nặng K�

Thấy một t�n đồ thường đến ch�a bố th� c�ng dường, tu tập Thiền định v� học hỏi gi�o l� rất si�ng năng. Sư hỏi:

- �ng muốn cầu g�?

- Con muốn t�ch tập th�m c�ng đức v� hiểu biết để đến khi c�ng đầy tr� đủ th� đạt th�nh ch�nh quả.

Sư n�i:

- Nếu vậy, l�c th�nh ch�nh quả chắc �ng phải nặng k� lắm.


Mở Cửa Thi�n ��ng

C�c Thi�n thần gi�u l�ng b�c �i t�u với Thượng �ế:

-Nh�n danh đức c�ng bằng b�c �i, xin Ng�i mở cửa Thi�n đ�ng cho tất cả ch�ng sanh, kh�ng ph�n biệt người l�nh, kẻ �c.

Thượng �ế ph�n:

-Kh�ng được, thưởng l�nh, phạt �c l� định luật từ ng�n xưa.

Nhưng c�c Thi�n thần cứ xin m�i Thượng �ế đ�nh ph� lệ mở cửa Thi�n đ�ng cho kẻ �c c�ng người l�nh được v�o.

Chẳng bao l�u c�c Thi�n thần ph�t hiện nhiều vật qu� gi� trong nước Trời bị mất cắp.


Con Người Thật

C� �ng Tăng thuyết ph�p rất t�i nhưng giới luật rất b� bối. T�n đồ rất ngạc nhi�n về con người đa diện ấy. Một người hỏi Sư:

-��u l� con người thật của �ng ta?

Sư n�i:

- Con người thật nhập Niết B�n rồi.


T�m Như

Nhập Viện hơn mười năm chưa thấy ngộ. Một Thiền sinh đến yết kiến Sư:

-T�m con vẫn động l�m sao tịnh được.

Sư n�i:

-Chớ nghĩ tới động, tịnh. H�y nghe b�i kệ:

"Nếu mắt con đ� bịnh
Nh�n hoa đốm lăng xăng.
Thời mặt t�nh hoa đến
T�m Như mỉm nụ cuời".


Thiền sinh trở về thất lẩm bẩm ho�i:

-T�m Như sao lại cười được k�a?

Tạm Bợ

V� Văn đang tưới phong lan, �a Văn hỏi:

-Trồng l�m g� thứ v� thường tạm bợ ấy?

V� Văn n�i:

-Nhưng nếu ch�ng đ� thường th� t�i c�n trồng l�m g� nữa!


�ược Cả Hai.

Một b� t�n nữ vừa thờ Phật vừa thờ Thần t�i.

Kh�ch hỏi:

- B� thờ Thần t�i để l�m g�?

��p:

- Dĩ nhi�n l� để cầu t�i.

- Thế c�n thờ Phật?

- Th� để cầu giải tho�t.

Kh�ch n�i:

- B� quả l� c� ph�p thần th�ng "ph�n t�m nhị dụng".


Bảo Vệ �ạo Ph�p.

Sư hỏi một thanh ni�n mới xin nhập viện:

- Anh xuất gia với mục đ�ch g�?

Thanh ni�n n�i với vẻ nhiệt t�nh:

-Con muốn hoằng dường ch�nh ph�p, bảo vệ đạo l�.

Sư n�i:

- Rất tốt, nhưng anh đ� th�ng suốt đạo l� chưa?

- Dạ chưa.

- C�n v� minh �i dục kh�ng?

- Dạ c�n.

Sư n�i:

- Vậy anh n�n để �ạo ph�p bảo vệ anh trước đ� nh�.


Ba Vị Thần

Thần s�ng tạo, Thần bảo tr� v� Thần hủy diệt l� ba vị Thần nắm giữ vận mạng của mu�n lo�i vạn vật.

V�o một thời cảnh chiến tranh, thi�n tai bệnh tật ph�t sinh ra nhiều khiến ch�ng sanh chết v� kể, m�a m�ng kh� ch�y, n�ng cạn n�i m�n. V� vậy ch�ng sanh than o�n Thần hủy diệt.

Thần thấy vậy n�i với hai vị kia:

- Ch�ng sanh than o�n t�i. Hơn nữa t�i l�m việc cũng đ� mệt, vậy để t�i ngủ một l�t.

Nhưng chưa được bao l�u Thần đ� bị đ�nh thức.

Thần s�ng tạo n�i:

- B�y giờ dưới trần lại than o�n t�i, kh�ng những nạn nh�n m�n đ� lan tr�n m� tất cả mọi vật đều đ� đầy dẫy trần gian rồi.

Thần hủy diệt ng�i ngủ hỏi:

- Th� anh ngưng s�ng tạo đi chứ việc g� đến t�i.

Trong khi nguy kịch Thần s�ng tạo vội v�ng ngưng việc.

- Lập tức, dưới trần tất cả đều im l�m, bất động!


Minh �ức Th�n D�n

Trong khi nh� Nho ai cũng muốn ra tay an bang tế thế thi thố t�i năng cho xứng bậc qu�n tử th� c� một Nho sĩ lại lui về cuốc đất trồng khoai, sống đời b�nh dị, h�a m�nh với d�n gi� cỏ c�y. Bạn b� cho �ng l� thiếu nam nhi n�n chế nhạo:

-Sao kh�ng đem sở học b�nh sinh m� "minh đức th�n d�n" lại chịu để mai một nơi qu� m�a thảo d�?

�ng trả lời:

- Vật c� gốc ngọn, việc c� đầu đu�i, biết c�i trước sau tức l� gần đạo vậy. Người xưa muốn minh đức cho thi�n hạ, trước phải trị quốc, muốn trị quốc trước phải tề gia, muốn tề gia trước phải tu th�n, muốn tu th�n trước phải ch�nh t�m, muốn ch�nh t�m trước phải th�nh �, muốn th�nh � trước phải tr� tri, m� tr� tri th� ở nơi c�ch vật, v� vậy t�i đ�u d�m theo ngọn bỏ gốc.


Triết Học L� G�?

�ể mở mang kiến thức cho Tăng ch�ng. Thầy Gi�m học mời một vị Gi�o sư đến dạy m�n Triết.

Sau nhiều giờ học, V� Văn l�i �a Văn ra g�c vườn n�i một c�ch phấn khởi:

- �ến nay t�i đ� hiểu Triết học l� g� rồi.

�a Văn đang m� tịt c�i m�n qu�i đảng n�y hăm hở muốn nghe.

V� Văn n�i:

- C� g� đ�u, Triết học chỉ l� hệ thống một mớ ng�n ngữ phức tạp n�i về những điều rất giản dị.


Lục H�a.

Tăng sĩ trong viện được Sư hướng dẫn tốt đẹp trong đời sống lục h�a. Nhiều người ca ngợi những lợi �ch của tổ chức lục h�a như vậy.

Sư n�i:

- C� lục h�a th� c� lợi �ch chứ kh�ng phải v� lợi �ch mới c� lục h�a