TIỂU KẾ ẨM TỬ

 

- Sinh địa

- Hoạt thạch

- Chi tử

- Tiểu kế

- Mộc thông

 

- Bồ hoàng

- Ðạm trúc diệp

- Ngẫu tiết

- Ðương quy

- Chích thảo

Công dụng : Lương huyết cầm máu, lợi thuỷ thông đái.

Chủ trị : Hạ tiêu có ứ nhiệt gây đái máu, trong nước tiểu có máu, đái rắt, nước tiểu đỏ sáp nóng, đi đái đau, lưỡi đỏ mạch sác.