THƯƠNG NHĨ TỬ TÁN

 

- Thương nhĩ tử

- Bạch chỉ

 

- Tế tân

- Bạc hà

 

Công dụng : Khu phong thông khiếu.

Chủ trị : Trĩ mũi, tắc mũi, chảy mũi đặc vàng, đau trán.