THẤU NÙNG TÁN

 

- Hoàng kỳ

- Xuyên sơn giáp

- Tạo giác thích

 

- Ðương quy

- Xuyên khung

 

Công dụng : Thác độc làm vỡ mủ.

Chủ trị : Ung sang sưng đau, chính khí hư không thể đẩy độc ra được. Trong đã hoá mủ song ngoài khó vỡ mủ, không có đầu ngòi, hoặc đau ê căng nóng đau.