THẬP KHÔI TÁN

 

- Ðại kế

- Tiểu kế

- Hà diệp

- Trắc bạch diệp

- Mao căn

 

- Ðan bì

- Tiêu căn

- Sơn chi

- Ðại hoàng

- Tông lữ bì

 

Công dụng : Lương huyết, chỉ huyết

Chủ trị : Huyết nhiệt đi sai đường do khí hoả thượng xung. Nôn máu, khạc máu, oẹ máu, ho máu.