TÂN GIA HOÀNG LONG THANG

 

-  Sinh địa

-  Mang tiêu

-  Mạch đông

-  Hải sâm

-  Sinh đại hoàng

-  Sinh cam thảo

-  Huyền sâm

-  Ðương qui

-  Nước gừng

 

 

Công dụng: Tư âm ích khí.

Chủ trị: Nhiệt kết lý thực, khí âm không đủ. Ðại tiện bí kết, bụng chướng đầy cứng, mệt mỏi thiếu khí, mồm họng khô, môi nứt, lưỡi đen, rêu đen(do nhiệt) vàng.