TĂNG DỊCH THỪA KHÍ THANG

 

- Huyền sâm

- Ðại hoàng

- Mạch môn

 

- Mang tiêu

- Sinh địa

 

 

Công dụng: Tư âm tăng dịch, tiết nhiệt thông đại tiện.

Chủ trị: Bệnh ôn ở dương minh, nhiệt kết âm suy. Phân táo bón khô, ỉa không ra được