TĂNG DỊCH THANG

 

- Huyền sâm

- Mạch môn

 

- Tế sinh địa

Công dụng : Tư âm thanh nhiệt, nhuận táo thông tiện.

Chủ trị : Bệnh ôn ở dương minh. Tân dịch không đủ, phân kết ỉa khó, mạch trầm vô lực.