ÔN KHAI

QUÁN TÂM TÔ HỢP HOÀN

 

- Tô hợp hương

- Băng phiến

- Nhũ hương

 

- Ðàn hương

- Thanh mộc hương

 

 

           Công dụng : Phương hướng khai khiếu, hành khí chỉ thống.

           Chủ trị : Ðau thắt ngực. Ngực đầy ngạt thở thường do đờm trọc khí trệ.

           Chú ý : Các phương thuốc đại biểu Tô hợp hương hoàn, Tử kim đinh có phần lớn là            thuốc quí hiếm nên không giới thiệu trong phần này (Xin xem ở Phương tễ học bản            Trung văn).