NGỌC TRÂN TÁN

 

- Phòng phong

- Bạch chỉ

- Khương hoạt

 

- Sinh nam tinh

- Thiên ma

- Sinh bạch phụ tử

 

Công dụng : Khu phong hoá đờm, giải kinh chỉ đau.

Chủ trị : Phá thương phong (uốn ván). Miệng cắn chặt, môi mím chặt, người cứng, cong vẹo.

        Chú ý : Sinh bạch phụ, Sinh nam tinh có độc, cần cẩn thận khi dùng.