KIM HOẢ CỐ TINH HOÀN

 

- Sa uyển tật lê

- Liên tu

- Mẫu lệ

 

- Khiếm thực

- Long cốt

 

 

Công dụng : Bổ thận sáp tinh, ngừng di tinh.

Chủ trị : Thận hư tinh khuy tổn. Di tinh hoạt tiết, thần mệt mỏi, người vô lực, chân tay rời rã, lưng mỏi tai ù.