HOẮC HỒ ÐỈNH

 

- Hoắc hương

- Hương phụ

- Gạo lâu năm (Trần mễ)

 

- Bạch truật

- Hậu phác

 

 

Công dụng : Kiện tỳ chỉ tả.

Chủ trị : Ỉa chảy, thang với nước cơm.

- Có chứng đầy, thang với nước cơm và nước gừng hoà lẫn, thổ tả cũng dùng như vậy.

- Ðau bụng thang bằng nước cốt gừng.

- Kiết lỵ đi cầu ra máu mủ, thang bằng nước sắc lá Mã đề sao vàng.

- Hoắc loạn thang bằng nước cốt gừng, Hoắc hương và Trần bì.

- Chướng đầy thang với nước sắc Hoắc hương.