GIA GIẢM BÁT VỊ 

ÐỊA HOÀNG THANG

 

- Sơn dược

- Phục linh

- Phụ tử

- Sơn thù

- Trạch tả

- Ngưu tất

- Mẫu đơn

- Nhục quế

- Thục địa

 

 

Công dụng: Ôn bổ chân dương thông tiện.

Chủ trị: Ðại tiện táo bón do mệnh môn hoả hư. Thể chất hư yếu, táo bón, mạch xích bên phải vô lực.