CỬU VỊ KHƯƠNG HOẠT

- Khương hoạt

-Thương truật

-Xuyên khung

-Sinh địa

-Cam thảo

 

-Phòng phong

-Tế tân

-Bạch chỉ

-Hoàng cầm  

-Thông bạch

Công dụng : Phát hãn trừ thấp, kiêm thanh lý nhiệt.

          Chủ trị : Ngoại cảm phong hàn thấp trong có ôn nhiệt. Ố hàn phát nóng không có mồ hôi, đau đầu cứng gáy (phong hàn ) thân mình chân tay đau mỏi ê ẩm (hàn thấp ) mồm đắng và khát (lý nhiệt ).