CHI MA HOÀN

 

- Chi ma (vừng)

- Tân lang

- Muồng trâu

- Hậu phát

 

- Ô dước

- Chỉ xác

- Ðường

Công dụng: Nhận tràng thông tiện.

Chủ trị: Nhiệt kết ở đại trường. Miệng thở ra hôi và nóng, nước đái ít vàng, ỉa khó, phân khô bón.