NGƯ TIỀU Y THUẬT VẤN ĐÁP

TRANG 5

XL.- Dương kinh lục phủ tỉnh, vinh, du, nguyên, kinh, hợp ca
(Bài ca về các huyệt tỉnh, vinh, du,nguyên, kinh, hợp của dương kinh thuộc sáu phủ)
Dịch nghĩa :
Tay chân đều có ba dương kinh, tổng cộng ba mươi sáu huyệt,

cả hai bên phải và trái tổng cộng là bảy mươi hai huyệt..