HỘI ĐÔNG Y -  HỘI CHÂM CỨU

THÀNH PHỐ CÀ MAU

BÁO CÁO 

HẰNG THÁNG

BÁO CÁO

 HẰNG QUƯ

TỔNG KẾT

CUỐI NĂM

HOẠT ĐỘNG

CHUYÊN MÔN

ĐẦO TẠO

BỒI DƯỠNG

SINH HOẠT

KHOA HỌC

 

Diện tích:                           245 km2

Dân số :                             195.392 người

Thu nhập b́nh quân :               USD/năm

Mật độ dân số:                   797 người /Km2

Nghề nghiệp chủ yếu :      Công nghiệp, dịch vụ

Hội viên Hội Đông y: 142 hội viên   ( có 34 nữ )

      

Trong đó :

Bác sỹ :     09  hv.
Lương y quốc gia :     10  hv.
Lương y SYT chứng nhận :  90  hv.
Y sỹ đông y:    13  hv.
Sơ cấp đông y,dược tá ,y tá     05  hv.
Thầy thuốc gia truyền  90  hv.
Các chức vụ chuyên môn khác:    15  hv. 
Trạm y tế có hoạt đông Đông y  17/17
Số thầy thuốc được  Sở Y tế cấp phép hành nghề  66 hv

               

Số chi hội xă phường : 17/17    

 

XĂ PHƯỜNG

HỘI VIÊN

ĐÔNG Y

HỘI VIÊN

CHÂM CỨU

PH̉NG

CHẨN TRỊ

PH̉NG

CHÂM CỨU

GHI CHÚ

Thành Hội Cà Mau   05   01  
Bệnh Viện đa khoa   01   01  
Phường 1   03   01  
Phường 2   00   00  
Phường 4   03   03  
Phường 5   05   02  
Phường 6   01   01  
Phường 7   04   01  
Phường 8   04   01  
Phường 9   02   01  
Phường Tân Xuyên   01   01  
Phường  Tân Thành   01   01  
Xă Tắc Vân   13   02  
Xă Ḥa Thành   03   01  
Xă Ḥa Tân   01   01  
Xă Lư Văn Lâm   00   00  
Xă Tân Thành   00   00  
Xă Định B́nh   00   00  
Xă An Xuyên   00   00  
           

             

Dược liệu:

                        17 Vườn thuốc nam tổng diện tích 6.120 m2

                         83 chủng loại cây thuốc ( có 28 loại quí hiếm)