BAN CHẤP HÀNH  HỘI ÐÔNG Y- HỘI CHÂM CỨU

TỈNH CÀ MAU

 

 

 

 

Bác Sĩ . Huỳnh Quốc Việt

UVBCHTƯ Hội ÐôngY VN

P giám đốc sở y tế

Chủ tịch HÐY- HCC

Tỉnh Cà Mau

ÐT . 0913893294

 

 

Cử Nhân. Hồng Bình Ðẳng

Phó Chủ Tịch. Thường trực

Hội Đông y

Ủy Viên Thường vụ  HCC

 Tỉnh Cà Mau

ÐT . 0918247126

 

Bác Sĩ. Ðoàn Văn Tư

UVBCHTƯ Hội Châm Cứu VN

Trưởng khoa Đông y BVCM

PChủ Tịch. HCC - UVTV HÐY

  Tỉnh Cà Mau

ÐT . 0918250542

 

Lương y. Nguyễn Kỳ Nam

Giám đốc TTKT&ƯDYHCT

Phó Chủ Tịch.

Hội Đông y -hội Châm Cứu

Tỉnh Cà Mau

ÐT . 0913998138

 

 

 

Bác Sĩ Dương Văn Ngữ

Phó Chủ Tịch Hội Đông y

Ủy viên thường vụ Hội Châm Cứu Tỉnh Cà Mau

ÐT . 0918232818

 

 

Dược Sĩ . Nguyễn Hồng Dễ

Ủy Viên Thường vụ

Hội Ðông Y

Tỉnh Cà Mau

ÐT . 0915717850

 

 

Lương y. Trần Văn Lến

UVBCH. HÐY -

UVBCH. HCC

Tỉnh Cà Mau

ÐT . 0919834450

 

Y Sĩ. Lê Kim Trang

UVTV . HÐY Tỉnh Cà Mau

Chủ tịch Hội ÐY

Tp. Cà Mau

ÐT . 0918601414

 

 

 

Lương y Lê Thị Phùng

UVBCH. HÐY-HCC Tỉnh CM

Chủ tịch HÐY-HCC Cái Nước

 

 

 

L y Nguyễn Minh Chiếm

UVBCH. HÐY-HCC Tỉnh CM

Chủ tịch HÐY-HCC  Ðầm Dơi

ÐT . 0918776750

 

Lương y Huỳnh Văn Hạnh

Phó Ban Trị Sự.

Hưng Quảng Tự

UVBCH. HCC - UVBCH. HÐY

Tỉnh Cà mau

 

Bác Sĩ .Phạm Phương Toàn

Trưởng Khoa Đông y

Bệnh Viên Cái Nước

UVBCH HĐY HCC

 Tỉnh Cà Mau

 

 

 

Y Sĩ. Phan Quốc Hội

UVBCH.  HCC  Tỉnh Cà Mau

Chủ tịch HCC Trần Văn Thời

ÐT . 0918245302

 

 

Nguyễn Văn Khoe

UVBCH.  HÐY  Tỉnh Cà Mau

Chủ tịch HÐY Trần Văn Thời

ÐT . 091

 

Lương y. Hồ Văn Minh

UVBCH.  HCC  Tỉnh Cà Mau

Chủ tịch HCC  Năm Căn

ÐT . 09103681912

 

Y Sĩ. Hồng Minh Cường

UVBCH. HÐY-HCC Tỉnh CM

Chủ tịch HÐY-HCC Ngọc Hiển

 

 

 

Lương y Trần Chí Nuôi

UVBCH. HÐY-HCC Tỉnh CM

Chủ tịch HÐY-HCCThới Bình

ÐT . 091

 

Y Sĩ. Nguyễn Văn Bén

UVBCH. HÐY-HCC Tỉnh CM

Chủ tịch  HÐY-HCC Phú Tân

ÐT . 0909230982

 

Lương y. Trần  Văn Hùng

UVBCH. HÐY-HCC Tỉnh CM

Chủ tịch HÐY-HCC  U Minh

ÐT . 0913987234

 

 

Lương y. Lâm Phước Hợp

UVBCH. HCC  Tỉnh Cà Mau

Chủ tịch HCC , Phó chủ tịch Hội Ðông y- Tp Cà Mau

ÐT . 0919546772

 

 

 

Y sĩ.  Trần Quốc

Chủ tịch Hội CTÐ T. Cà Mau

UVBCH.- HCC Tỉnh Cà Mau

ÐT . 0918051642

 

 

Bác Sĩ .Trần Văn Việt

Giám Đóc BVDDPHCN-CM

UVBCH. HÐY-HCC Tỉnh CM

ÐT . 0913762986

 

Bác Sĩ .Ngô Thị Anh Ðào

UVBCH. HCC Tỉnh CM

Chủ Tịch CHCC  BVÐK  CM

ÐT . 0919162771

 

Y Sĩ . Đoàn Hữu Khởi

Chủ tịch Hội Đông y

Hội Châm Cứu H Cái Nước

UVBCH. HĐY-HCC Tỉnh CM

 

 

 

Bác Sĩ .Huỳnh Văn Hùng

G. Ðốc TTTTGDSK - CM

UVBCH.  HÐY  Tỉnh Cà Mau

ÐT . 0918250522

 

 

Lương y.Trần Minh Gương

UVTV HĐY Huyện Phú Tân

Hội thánh Cao Đài

Minh Chơn Đạo

UVBCH.  HÐY  Tỉnh Cà Mau

 

Bác Sĩ, Trần Quang Khóa

  Hiệu trưởngTrườngCĐYTCM

UVBCH.  HÐY HCC

 Tỉnh Cà Mau

 

Y Sĩ.Trần Duy Khánh

Chủ Tịch Hôi Châm Cứu

Huyện Đầm Dơi

 UVBCH.  HCC Tỉnh Cà Mau

 

 

 

Bác Sĩ .Vương Hữu Tiến

P.Trưởng ban BVSK TU

UVBCH.  HÐY  Tỉnh Cà Mau

ÐT . 091

 

 

Bác Sĩ .Tô Thành Liếu

Trương khoa Khu khám

BV Quân Dân y

UVBCH.HÐY HCC

 Tỉnh Cà Mau

 

Bác Sĩ .Nhan Ngọc Hồng

Trưởng Trạm xá Công an CM

UVBCH.  HÐY  Tỉnh Cà Mau

ÐT . 091